Privacyverklaring
Gardens By Teus Timmer kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gardens By Teus Timmer en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (op papier, op de website of telefonisch), aan Gardens By Teus Timmer heeft verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden hierbij verstrekt:

* Uw naam- en adresgegevens
* Uw contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres)


Waarom Gardens By Teus Timmer deze gegevens nodig heeft
    Gardens By Teus Timmer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gardens By Teus Timmer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang worden gegevens bewaard?
    Gardens By Teus Timmer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. Als een bestaande overeenkomst wordt beëindigd dan worden uw gegevens maximaal één jaar bewaard tenzij de wet dit anders voorschrijft.


Worden uw gegevens gedeeld?
    Gardens By Teus Timmer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u zelf wilt dat Gardens By Teus Timmer uw persoonsgegevens deelt met een derde, bijvoorbeeld een familielid, dan moet u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming aan Gardens By Teus Timmer verlenen.


Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
    U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Gardens By Teus Timmer. Gardens By Teus Timmer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Hierbij is Gardens By Teus Timmer gebonden aan wettelijke verplichtingen waardoor mogelijk niet ieder verzoek gehonoreerd kan worden.


Beveiliging van uw gegevens
    Gardens By Teus Timmer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gardens By Teus Timmer.Terug naar huis
Gardens by Teus Timmer
Tijmensenpoort 18
3833JS Leusden
06 - 53 42 42 18
privacyverklaring